مرکز آموزش های الکترونیکی و آزاد دانشگاه شهید رجایی

صفحات

 

درباره ما

رئیس مرکز آموزش های آزاد

 علی میرمحمدی


استادیار گروه مکانیک خودرو

داخلی: ۲۳۶۷

ایمیل: mirmohammadi.ali @ gmail.com

منوها