مرکز آموزش های الکترونیکی و آزاد دانشگاه شهید رجایی

صفحات

 

تماس با ما

مرکز آموزش های آزاد
 

تلفن: ۲۲۹۷۰۰۱۶
 
فکس:۲۲۹۷۰۰۵۸

داخلی: ۲۳۶۷و 2667

SoeE @ sru.ac.ir

منوها